1. Foreningens formål er at udvikle og fremme kendskabet og interessen for skakspillet i Nørre Åby.

2. På den ordinære årlige generalforsamling, som afholdes i februar / Marts måned foretages valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, heraf mindst 4 myndige. De 4 i bestyrelsen er på valg ved ulige årstal , de andre på valg ved lige årstal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

3. På generalforsamlingen fremlægges revideret regnskab, samt formueforhold til godkendelse. Revisor vælges for et år af gangen.

4. Foreningen er hjemmehørende i Middelfart Kommune.

5. Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for skak.

6. Bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og de menige medlemmer konstituerer sig selv, og optræder på foreningens vegne og kan under ansvar over for general-forsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen .

7. Forandringer i foreningens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling og kun når mindst 2/3 af de fremmødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer derfor. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst ¾ af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor, på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

8. Ved et ophør af foreningen skal en eventuel formue overføres til andet ungdomsarbejde i Nørre Åby Kommune. Fordelingen sker i samråd med den afgående bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget.

Vedtaget på generalforsamling den 31.maj 2008.